Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 42

Návrat na obsah

41001

Začal jsem svou cestu
jako hledající Boha.
Teď jsem milovník Boha
a cítím, že se brzy,
velmi brzy stanu tím,
kdo Boha opravdu naplní.

41002

Bůh nechce, abych Jej obdivoval.
Chce jen, abych Ho miloval
a miloval a miloval.

41010

Skutečně vypadáme božsky
a nanejvýš krásně,
když zavřeme svá ústa
a otevřeme svá srdce.

41011

Bůh je unaven
z našich názorů.

41012

Bůh po nás chce
jen přesvědčení.

41013

Téměř většina
lidských přátelství
dlouho nevydrží.

41018

Jak Bůh, tak i člověk,
jsou vždy dychtiví
slyšet dobré novinky.

41021

Jsme v bezpečí,
jen když Bůh vybírá za nás.

41024

Poslouchat Boha —
to je být vybraným hráčem
v Boží Kosmické Hře.

41025

Ne člověk,
ale jen Bůh
si zaslouží potěšení.

41026

V duchovním životě
není nic tak sladkého,
jako oddanost.

41027

Meditace zastaví
mysl, která miluje zvuk.

41028

Každé srdce
je
příležitost realizace Boha.

41069

Bůh mi říká:
„Mé dítě, nedělej si starosti
se svou připraveností.
Jen utíkej a utíkej
jak nejrychleji můžeš
vstříc ke Mně.“

41070

Nejšťastnější okamžik
mého života nebyl,
když mi Bůh dal Svou nekonečnou Sílu,
ale když jsem dal Bohu
svůj bezmocný pláč srdce.

41072

Bůh po mně chce,
abych byl závislý jen na Něm.
Jen potom mne bude
uvnitř i vně učit
s nejvyšším Soucitem a Zájmem.

41073

Miluj Boha Božím způsobem —
ne přemýšlením,
dokonce ani ne aspirováním,
ale stálým sebenabízením.

41075

Když upřímně aspirujeme,
Bůh pro nás otevřeně
dělá vše.

41077

Síla těla je potřebná,
ale vůle duše je nepostradatelná.

41078

Pokud chceš ve svém
duchovním životě uspět,
pak se zcela odevzdej Bohu.

41085

Ne co říkáš,
ne co děláš,
ale čím se nakonec staneš
je jediná věc,
o kterou se Bůh stará.

41087

Božskost se dotkla nejtemnější noci.
Hle, je to noc,
která vrostla do nekonečného Světla.

41088

Bůh má čas,
aby mne přeměnil.
Ale běda, já nemám čas
Jej poslechnout.

41089

Můj Pane,
je to na Tobě,
zda mne zahrneš nebo vyjmeš
z Tvé Manifestace na zemi.
Já budu šťastný úplně stejně.

41090

Můj Pane,
dej mi schopnost,
abych se vždy sjednotil
s tím co máš rád
i co máš nerad.

41091

Pýcha a pád dolů
jsou neoddělitelní.

41092

Miluj Boha —
tvé naděje, že Jej potěšíš,
se určitě stanou skutečností.

41093

Bůh po tobě nechce,
abys Mu dokázal svou lásku.
Chce jen po tobě,
abys cítil, že tě má bezesně rád,
a jen tě prosí,
abys tomu věřil.

41095

Každý den
mě Bůh žehná
s nespočetnými příležitostmi.
Běda, je nějaký den,
kdy je nikdy neutratím?

41096

Cestoval jsem daleko a široko.
Skončil jsem naplněn blažeností,
protože mi Bůh
ze své nekonečné Štědrosti
dal příležitost,
abych mohl sedět
u Jeho Zlatých Nohou.

41097

Ať můj vnitřní život
vede můj vnější život,
abych těšil svého Mistra
jeho vlastním způsobem.

41098

Ó má mysli,
mluvíš příliš mnoho!
Následuj mé srdce
přebývající v tichu.

41100

Existuje jen jedna skutečná cesta,
a tou je cesta odevzdanosti.

41101

Ne co Bůh pro mne udělal,
ale co já dělám
a co budu dělat
po celou dobu pro Boha,
má nejvyšší důležitost.

41102

Nikdo nemůže změřit
sílu sebedávající myšlenky.

41105

Cesta lásky
je uvnitř mne,
přede mnou
a ne za mnou.

41108

Můj Pane,
učiň, abych si byl vědom
Tvé Sprchy Pozornosti,
Sladkosti a Laskavosti.

41110

V životě aspirace
by mělo být jen svítání,
a ne západ slunce.

41113

Ať mé srdce
nepodmíněně miluje Boha
a slouží Bohu
dokud nevydechnu naposledy.

41114

Můj život je teď bojištěm,
ale já jej změním na svatou pouť.

41119

V Boží vybrané Hodině
Božské Světlo určitě vstoupí
do našich nejtemnějších životů temnoty.

41120

Když Nebesa vysílají
Boží Novinky,
mohou je slyšet jen
pokročilí hledající.

41121

Život je krátký.
Proto musíme běžet
k dosažení svého cíle
co nejrychleji.

41124

Život s vírou
je
nejjasnějším světlem.

41125

Život bez víry
je
nejtemnější nocí.

41127

Já nejen podporuji,
ale jsem také sjednocen,
radostně a hrdě,
s každým Rozhodnutím
svého Pána.

41128

Když ztratím svou lásku k Bohu,
bezprostředně pozvu
svou duchovní smrt.

41129

Bojuj, bojuj, stále bojuj
proti strhujícímu dešti
života tužeb.

41137

Má láska k Bohu
a má odevzdanost Boží Vůli
musí být mimořádně upřímná,
čistá a dokonalá.

41141

Můj Pán se těší
ze čtení příběhů o odpuštění
a z poslouchání písní odevzdanosti.

41142

Částečná odevzdanost
nás nezavede daleko.

41146

Pokud je tvá mysl dychtivá
modlit se k Bohu,
tak co je špatného
s tvým srdcem?
Proč nevzývá Boha
a Boží Přítomnost v nekonečné míře?

41150

Potřebuji Boha Stvoření
více než potřebuji
Boha Stvořitele.

41152

Můj Pane,
má mysl chce, abych byl velký,
mé srdce chce, abych byl dobrý,
ale já chci být jen tím,
čím Ty chceš, abych byl.

41153

Neber tento svět
velmi, velmi vážně.
Pokud to tak děláš,
pak jsi nucen trpět.

41157

Můj Pane,
co potřebuji víc,
jednoduchost nebo upřímnost?
„Mé dítě, jen začni s jednoduchostí.”

41159

Bože, jak Tě nejvíc potěším,
modlením nebo meditací?
„Mé dítě, nejvíc mne můžeš potěšit,
když si budeš celou dobu se Mnou hrát.”

41162

Můj Pane, mé touhy mne
od Tebe odvádí pryč.
Co mne přivede znovu zpátky k Tobě?
„Mé dítě,
tvé srdce plné slz
a ne tvé oči plné strachu.”

41171

V tomto okamžiku na mne Bůh
čeká na zemi.
V dalším okamžiku na mne
Bůh čeká v Nebi.
Běda, kdekoliv na mne čeká,
já Ho nejdu navštívit.

41174

Můj Pán mi říká,
že bez ticha svého srdce
nebudu schopen přeměnit
svůj vnější život.

41175

Mám jen jedinou touhu, můj Pane:
prosím, přijmi ode mne každý den
slzy mého srdce.

41180

Můj Pane,
co Ti dává větší radost,
když se k Tobě modlím,
nebo když pro Tebe pracuji?

„Mé dítě,
když se upřímně modlíš,
a když sebedávajíce pracuješ,
jsem šťastný stejně.”

41184

Jsem nevýslovně šťastný. Proč?
Protože každý okamžik
závisím na Bohu, pouze na Bohu.

41186

Můj Pane,
když se co nejintenzivněji modlím a medituji,
svět mi vůbec nerozumí.
Můj Pane, co mám dělat?

„Mé dítě, máš jen jediný svět,
a ten svět je veškerou láskou.
Takový svět nepotřebuje
ani porozumění
ani neporozumění.”

41189

Syť jen srdce aspirace.
Život tužeb se automaticky zastaví.

41190

Můj Pane,
dej mému srdci schopnost
opakovat Tvé jméno
nejen bezespánku,
ale i bez dechu.

41195

Když neaspirujeme,
jsme přinuceni bát se
ne jediné smrti,
ale nesčetně smrtí.

41198

Můj Pán po mně chce,
abych každý den posílal
všem lidským bytostem
semínka květiny Míru.

41202

Můj vnitřní svět osvětluji
svou prohlubující láskou.

41205

Buď služebníkem Boha —
pak se můžeš stát
opravdovým milovníkem Boha.

41207

Musím si vybrat:
uspokojení Boha
nebo uspokojení sebe.

41213

Mysli na Boží Vůli,
zkus cítit Boží Vůli
a zkus se sjednotit s Boží Vůlí —
tvé srdce plně rozkvete pro
uctívání Boha.

41216

Ó hledající,
podle své vlastní lásky k Bohu
můžeš snadno poznat,
zda je Bůh s tvou aspirací a zasvěcením
opravdu šťastný.

41218

Ó hledající,
proč necháváš své oči zavřené?
Otevři je, podívej se kolem
a zkus projevit Boha
tady, tam a všude.

41219

Každý oduševnělý pocit
je vskutku
nejcennějším vnitřním dosažením.

41220

Když Bůh pro Sebe nepotřebuje
žádný čas,
tak proč bych měl já?

41223

Bůh mě hluboce miluje.
Proto On Sám pro mě vybral cestu,
po které k Němu jít.

41227

Boží Láska samotná
udělala Boha nejmocnějším.

41228

Všechny své zítřky
pokládám k Nohám
svého Pána Nejvyššího.

41229

Nic nemůže být
tak krásné a mocné,
jako má láska k Bohu.

41236

Nedůvěřuj své mysli.
V kteroukoliv chvíli
změní svůj názor na Boha.

41238

Buď nejen čistý,
ale také jistý
ve své lásce k Bohu.

41241

Vděčnost
dělá vše krásným,
oduševnělým a mocným.

41247

Můj Pane,
pokud mě máš skutečně rád,
tak nedovol,
abych měl svůj vlastní názor.

41248

Patřím Boží Vůli.
Co víc potřebuji?
O co víc se mám starat?

41251

Mé tělo chce spát;
mé srdce nikdy a nikdy.

41252

Být milovníkem Boha
je mnohem snazší,
než být služebníkem Boha.

41253

Běda, když Bůh přišel,
zapomněl jsem se Jej zeptat,
kdy bych Jej mohl vidět znovu.

41254

Můj Pane,
požehnej mě srdcem dítěte,
abych se Tě mohl
stále držet.

41255

Radost mého srdce
má jen jedno místo:
u Nohou svého Pána.

41256

Můj Pane,
modlím se k Tobě,
abys mě zaměstnal
na plný úvazek.

41257

Má mysli, buď opatrná.
Boží Světlo Spravedlnosti
se k tobě rychle blíží.

41258

Nezmeškal jsem
dokonce ani jedenkrát
expresní vlak svého Pána.

41259

Nejdřív musím věřit sám sobě,
než začnu věřit ostatním.

41260

Bůh nenechá upřímného hledajícího,
aby si plánoval odpočinek.

41261

Vstávám každé ráno
se svými modlitbami těšícími Boha.

41262

Boží zájem číslo jedna:
mé stálé sebepřekonávání.

41263

Život bez naděje
je již mrtvý.

41267

Směj se svým chybám —
a pak leť na svých křídlech
aspirace srdce.

41268

Vnitřní klíč mého srdce
může snadno otevřít
všechna srdce světa.

41269

Bůh se nestará o mé nové já;
stará se jen o mé opravdové já.

41270

Když mohu odpustit sobě,
pak si mě přivolá Bůh Sám.

41271

Ať je mé srdce květinou
v kytici mého Pána.

41301

Náš život neposlušnosti
Boha přinejmenším nepřekvapí.

41302

Má poslušnost Bohu
musí být radostná a plodná;
pokud není, tak je zbytečná —
tak to říká můj Pán Nejvyšší.

41303

Dnešní zloděj-nevědomost
bude bez selhání
zítra chycen.

41304

Nevyrušitelný klid
je mou oduševnělou volbou,
můj Pane Nejvyšší.

41305

Nemoc sebekritizování
se velmi obtížně léčí.

41306

Ačkoliv neochotně,
pochybnost a zklamání
jsou spolubydlící.

41307

Můj Pane,
nepochybuji o Tobě,
ale pochybuji o svém vlastním
hladu po Bohu.

41308

Bůh mi říká:
„Mé dítě, když pochybuješ o Mně,
nic se nestane.
Ale když pochybuješ o sobě,
tvůj případ je opravdu vážný.”

41309

Každá lidská bytost
má vnitřní slunce.
Čím víc je duchovně vyvinutá,
tím větší je počet
jejích vnitřních sluncí.

41310

Ať je mé srdce
veškerou pozorností,
když můj Pán mluví.

41311

Těšit Boha
není nejobtížnější úkol.

41312

Těšit sebe
je, vskutku,
neobtížnější úkol.

41313

Dnes se postavíme čelem
noci nevědomosti
s neoblomným rozhodnutím
ji porazit.

41314

Ó mé tělo,
statečně
běž vpřed!

41315

Ó má životní energie,
radostně
běž vpřed.

41316

Ó má mysli,
spolehlivě
běž vpřed.

41317

Ó mé srdce,
bezespánku
běž vpřed.

41318

Když jsem na zemi,
spím a spím.

41319

Když jsem v Nebi,
sním a sním.

41320

Když jsem v Bohu,
odhaluji a odhaluji.

41321

Když jsem ve svém maličkém já,
divím se a divím.

41322

Je to falešný názor,
že krása vnějšího života
a krása vnitřního života
nemohou jít spolu.

41323

Krása srdce
a krása těla
mohou perfektně běžet bok po boku,
pokud je to Boží Vůle.

41324

Odevzdanost je určitě
kratší než nejkratší zkratka
na cestě k realizaci Boha.

41351

Lidské oko mi říká:
"Stůj, stůj!"

41352

Božské Oko mi říká:
„Jdi vpřed! Jdi vpřed!
Jdi vpřed!
Bůh na tebe dychtivě čeká.“

41353

Touhu živící lidská bytost
je odsouzena
k nekonečnému trápení.

41354

Vybral sis cestu mysli.
Proto není Bůh
nikde k nalezení.

41355

Zvětši svou lásku k Bohu.
Dovolí ti, abys s Ním kráčel
bok po boku.

41356

Zvětši svou odevzdanost
Boží Vůli.
Dovolí ti, abys s Ním kráčel
krok za krokem.

41357

Štěstí nepřichází
z mého očekávání Boha,
ale z mého uspokojení Boha
Božím vlastním Způsobem.

41358

Největší služba,
kterou mohu svému Pánu Nejvyššímu poskytnout,
je nabídnout Mu
své bezesné srdce vděčnosti.

41359

Život sám je poutí
k Božímu Zlatému Břehu.

41360

Když mé srdce pukne
dychtivostí po Bohu
a odevzdaností Bohu,
stanu se opravdovým služebníkem Boha.

41361

Každý okamžik
musí být hledající vlastněn
touhou po naplnění Boha.

41362

Zastav, okamžitě zastav
svůj peklem spoutaný vlak tužeb.

41363

Den požaduje
mé zvědavé oči.

41364

Noc požaduje
mé upřímné oči.

41365

Běda, kdybych byl vybrán Bohem
hned od začátku,
můj život by měl určitě
zvláštní význam.

41366

Cokoli
co má v sobě nevědomost,
je velmi staré.

41367

Ať je má zahrada srdce
velmi bohatá
na krásu a vůni.

41368

Mé srdce aspirace
je požehnaně zcela obklopeno
Nebem.

41370

Čas nestraní
světlu ani temnotě.

41372

Je snadné cítit Boží Lásku,
ale je mimořádně obtížné
vidět Boží Světlo.

41373

S jakou Láskou a Zájmem
Bůh pozoruje růst
našeho stromu života.

41375

Každý hledající
musí věnovat okamžitou pozornost
varování duše.

41401

Život je stálým konfliktem
mezi božskými
a nebožskými silami.

41402

Řeka života vstupuje
do oceánu míru a blaženosti
v neznámou hodinu.

41403

Život je
komedií neděje
a tragédií strachu.

41404

Můj Pane,
je nějaká cesta,
jak bych Ti mohl víc sloužit?
„Mé dítě,
jen mysli míň na sebe
a víc na ostatní lidské bytosti —
a nejvíc ze všeho na Mne.“

41405

Přišel jsem na svět
ne abych si svět podrobil,
ale abych svět miloval a sloužil mu.

41406

Bůh se o mě stará dvakrát:
jednou když postupuji vpřed,
a jednou když jsem naprosto bezmocný.

41407

Vnější světlo mysli
je pomíjivé.

41408

Vnitřní světlo srdce
je k největšímu překvapení
trvalé.

41409

Krása květiny
a vůně květiny
nás inspiruje
sloužit svému Vnitřnímu kormidelníku.

41410

Strach a pochybnost
jsou tak negativní síly,
že mohou snadno zastavit
náš pokrok vpřed.

41411

Je jen jediná
dokonalá cesta:
tady a teď.

41412

Když po mně Bůh chce,
abych Jej víc miloval,
okamžitě Jej poslechnu.

41413

Když po mně Bůh chce,
abych Mu posloužil,
běda, nevím, proč to oddaluji.

41415

Bůh po nás chce,
abychom v Jeho světě žili tak,
že Ho budeme milovat a sloužit Mu
v každé lidské bytosti.

41416

Má jediná touha
je uspokojení Boha
Božím vlastním způsobem

41417

Každý oduševnělý pláč
nám pomáhá vystoupat
o trochu výš.

41419

Bůh sdílí Svůj soukromý čas
jen s upřímnými hledajícími.

41420

Nemusíme přesvědčovat Boha —
On ví, jak jsme upřímní
ve snaze Jej potěšit.

41421

Dopis našeho srdce Bohu
může být tak dlouhý, jak chceme.

41422

Vitálno je nakloněno
jít po cestě neposlušnosti.

41423

Pokud chybí přijímavost,
odpor automaticky vzrůstá.

41424

Zmatek v mysli
musí být vyzván
a ne ignorován.

41425

Mé písně ticha srdce
Bůh hrdě poslouchá.

41426

Bůh potřebuje
jen jediného přítele:
mou bezesnou ochotu.

41427

Bůh nikdy neodpovídá
na otázky
neochotné mysli.

41428

Naplnění mých tužeb
se může stát nanejvýš
možností.

41429

Naplnění Vůle mého Pána
je
nevyhnutelností.

41430

Pochybující mysl
je
bezmocnost sebetrýznění.

41431

Ochota je podstatou
v naší roli služby Bohu.

41432

Bůh chce být také milován —
ne pouze myslí,
dokonce ani srdcem,
ale úplně každým tepem srdce.

41433

Tím, že budeme milovat víc a víc
budeme jednoho dne schopni
vyřešit všechny své problémy.

41451

Ó hledající,
tvůj život nemusí navždy zůstat
velmi vzdálenou cestou
od realizace Boha.

41452

Bůh dal každému upřímnému hledajícímu
neomezenou schopnost
pro realizaci Boha
a pro manifestaci Boha.

41453

Nesmíme zkoušet schovávat
svou temnou stranu
před Bohem —
to je nemožný úkol.
Čím dříve můžeme vědomě nabídnout
svou temnou stranu Bohu,
tím lépe pro Boha i pro nás.

41454

Každý můj sen
je
Pevností Boha.

41455

Své písně přijímám
buď od slz mého života,
nebo od úsměvů mé duše.

41456

Můj Pán mi říká,
že mraky nevědomosti
oblohy mé mysli
nemohou trvat dlouho.

41457

Toužím zůstat celou dobu
u Nohou mého Pána,
ale můj Pán mi říká,
že má pro mne lepší místo:
uvnitř Jeho Srdce.

41458

Aspirující srdce
je největší dar od Boha.

41459

Krása a Vůně
Božích Nohou Odpuštění
zachraňují svět.

41460

Pro mne
není nic důležitější,
než Odpuštění mého Pána.

41461

Pro Boha
není nic důležitějšího,
než mé vděčné srdce.

41462

Není nic takového,
jako prázdniny neposlušnosti.

41463

Boží Pýcha
nezná hranic,
když vidí nadšeného
hledajícího Boha.

41464

Být si vědom Boha
je při vstupu do duchovního života
nejvyšší nutností.

41465

Své srdce aspirace
musím udržovat připravené
jen pro Boží Příkazy.

41466

Bůh ode mě vždy očekává,
že k Němu přistoupím
s radostnou písní
ze svého srdce.

41467

Když mysl udělá
něco špatně,
hledá výmluvy
za své špatné chování.

41468

Když srdce udělá
něco špatně,
hned prosí
o Boží Odpuštění.

41470

Když vládne mysl,
vidíme zmatek
tam, tady a všude.

41471

Sebepochybnosti vyjadřují
vyhasnutí životního pokroku.

41472

Ochota a dychtivost
jsou dva velmi silní stoupenci
Boží Vůle.

41473

Čím víc překonám své výšky,
tím víc vidím
přeměnu lidstva.

41474

Krása božských kvalit
zůstává neprozkoumaná.

41475

Oduševnělost má schopnost
tvořit pozitivní myšlenky.

41476

Musím plakat a plakat,
a létat a létat,
abych dosáhl nejvyšších výšek
své duše.

41482

Abys byl šťastný, odpusť.
Abys byl trvale šťastný,
zapomeň na smutný zážitek.

41483

Jestliže je to skutečná modlitba,
tak nám může odebrat
naši osamělost.

41484

Jestliže je to skutečná meditace,
tak nám může dát
srdce jednoty.

41485

Je nekonečně snazší
cítit Boha uvnitř nás,
než vidět Boha všude kolem nás.

41501

Nic mě neraní tak,
jako Boží nepřítomnost —
dokonce i na letmý okamžik.

41502

Nevědomosti, už nejsem tvůj přítel!
Našel jsem svůj způsob,
jak dosáhnout svého Cíle.
Dělej si se svým životem
cokoliv si chceš dělat.

41503

Jedna znepokojující myšlenka
je dostatečná k tomu,
aby udělala náš život nešťastným.

41504

Můj Pane,
jsem Ti břemenem?
„Ne nikdy, Mé dítě!
Jsem neustálou Láskou k tobě
a neustálým Zájmem o tebe.“

41505

Nic mě nepřekvapí
kromě jediné věci:
lidského stále nevděčného srdce.

41506

Můj Pane, potřebuji Tě
právě v tuto chvíli.
Jak mohu strpět nějaké další zpoždění?

41507

Existuje nějaký den,
kdy se s námi Bůh neprochází —
nepozorován a neviděn?

41508

Když je čas pro mou meditaci,
Bůh se nikdy nezpozdí.
Přichází, aby mě sledoval a inspiroval.

41509

Život je obrovská otázka.
Odevzdanost Boží Vůli
je nejdokonalejší odpovědí.

41510

Naše víra v Boha
nepotřebuje žádnou pomoc,
aby dokázala existenci Boha.

41511

Má dychtivost naplnění Boha
je hostinou pro mou duši.

41512

Ne obviňováním světa,
ne vyhýbáním se světu,
ale jen milováním světa
můžeme mít mír mysli.

41513

Nevzdávej se! Nikdy se nevzdávej!
Dávej bezpodmínečně, dávej!
Bůh tě pokropí
svým nejvybranějším Požehnáním.

41514

Když král nevědomosti
zaklepe na dveře,
nesmíme odpovídat.

41515

Můj Pane,
prosím, odpusť mi, když říkám,
že nejsem nadšen
Tvým Stvořením.

41516

Můj Pane,
ať je tento svět
plný svatých
a ne podvodníků.

41517

Vidět Boha je jedna věc,
ale znát Jej
je něco úplně jiného.

41518

Neříkej světu, co máš.
Neříkej světu, co jsi.
Jen zůstaň věrně a oddaně
jedním s Boží Vůlí.

41519

Odvrhni každou negativní myšlenku
za své mysli.

41520

Mé srdce zpívá a běží,
když můj Pán
pokyne mému srdci.

41521

Pěstuj jen jedinou rostlinu —
rostlinu služby.

41522

Není jediná lidská bytost,
která může uniknout
ostré kritice světa.

41523

Duchovně slepé lidi
můžeme najít
skoro všude.

41524

Duchovnost znamená
úplný konec
hlouposti.

41525

Bůh nám říká,
abychom se každou chvíli
nadechovali krásy a vůně
své duše.

41526

Mysl postrádající nadšení
nemůže jít v duchovním životě
daleko.

41527

Konečně,
dnes jsem ukončil
své přátelství
se svým hladem po vlastnictví.

41528

Nechci mít mysl
jako továrnu na myšlenky.

41529

Chci mít zahradu srdce
rozkvétající mírem.

41530

Čas na nás nikdy nečeká — nikdy!
Na druhou stranu, můžeme sami
využít Čas,
že ho budeme brát velmi, velmi vážně.

41531

Má modlitba dělá můj život
mimořádně jasným.

41532

Má meditace
dělá mé srdce
krásným a voňavým.

41533

Koncentrace musí tak jednobodová,
jako kopí.

41534

Bůh chce,
aby byl můj pokrok
mimořádně pevný.

41551

Sláva mysli
žije velmi krátce.

41552

Jak zoufale potřebuji
Boží Nohy Odpuštění!

41553

Můj Pane,
mé srdce a já bychom chtěli být
věčnými začátečníky
v našem duchovním životě.

41554

Když oduševněle medituješ,
stáváš se zároveň
milovníkem Boha i služebníkem Boha.

41555

Když jdu k Bohu,
Bůh pláče a pláče
radostí.

41556

Když Bůh přichází ke mně,
létám a létám
na Boží Obloze Srdce.

41557

Můj Pane,
chybím Ti skutečně,
když Tě nepřijdu navštívit?

„Mé dítě,
jedině Slzy Mého Srdce
mohou odpovědět tvou otázku.”

41558

Nikdy nedovolím zklamání,
aby zatemnilo mé srdce.

41559

Má aspirace nedovolí,
aby mé štěstí zůstalo nečinné.

41560

Miluji svět.
Běda, zdá se, že svět má
mnoho důležitějších věcí na práci,
než mi lásku opětovat.

41562

Můj Pane,
pokud mě skutečně miluješ,
pokud mě skutečně potřebuješ,
nebudu to alespoň cítit?

„Mé dítě,
ne, dokud nemáš intenzitu
ve své lásce a ve své potřebě.”

41563

Bůh mě neocení,
když k Němu přicházím
ze strachu.

41564

Bůh doslova tančí radostí,
když k Němu přicházím
z lásky.

41565

Když se Bůh postaví
na mou stranu,
můj život pokroku
se okamžitě zastaví.

41566

Když se postavím
na stranu Boha,
On mě pozve, abych přišel
a řídil Jeho zlatý Kočár
k nezmapovaným zemím.

41567

Bůh zítřka
nejupřímněji oceňuje
slavná dosažení
minulosti.

41568

Náš skutečný život začíná,
když se vzdáme našeho hladu
po pokrmu nevědomosti.

41569

Když jdu navštívit Boha,
vždy se mě ptá,
jaký je můj plán
a ne co jsem udělal.

41570

Můj Pán mě žádá,
abych nepromarnil ani chvilku
přemýšlením o svých problémech
s pochybností.

41571

Žalostě prosíme Boha,
aby nám dal svou Sílu.

41572

Bůh nás žalostně prosí,
abychom si od Něj vzali
Jeho Světlo.

41573

Bůh se nestará
o mé nespočetné starosti.
Stará se jen
o mou ochotu a dychtivost.

41574

Když cokoli nabídnu Bohu,
dá mi nejen novou naději,
ale také nový slib.

41575

Má duše
je orgánem
mého Pána Nejvyššího.

41576

Mé srdce
je flétnou
mé duše.

41577

Můj Pane,
jak mohu vědět,
že se o mě skutečně staráš?

„Mé dítě,
pokud můžeš ronit bezmocné slzy,
pak každá bezmocná slza
ti dá pocítit,
jak moc se o tebe starám.”

41578

Kdykoliv udělám rozhodnutí
bez Svolení mého Pána,
dělám vážnou chybu.

41579

Každé ráno
má duše pomáhá mému srdci
úplně se otevřít
Boží nekonečné Lásce.

41580

Má vděčnost
učiní mé srdce
sladkým, sladším a nejsladším.

41581

Má vděčnost
učiní mou mysl
jasnou, jasnější a nejjasnější.

41582

Má vděčnost
učiní mé vitálno
silným, silnějším a nejsilnějším.

41583

Má vděčnost
učiní mé tělo
vědomým, vědomějším a nejvědomějším
Boží hrdé Existence v mém životě.

41584

Neexistuje
žádný prázdný oltář
v jakémkoliv srdci.

41585

Bůh mi říká,
že to není falešná naděje,
že se budu schopný stát
Jeho nejdražším dítětem.

41586

Bůh mi říká,
abych si Jej uvědomil co nejdříve,
abych mohl pracovat pro Něj
a pracovat s Ním
v Jeho Práci Manifestace Boha.

41587

Abys byl opravdu věřícím v Boha,
nejprve buď
oduševnělým služebníkem Boha.

41588

Každá chvíle je, opravdu,
novou příležitostí milovat Boha.

41589

Vím, jak těšit Boha.
Vím, proč těšit Boha.
Ale běda,
nevím jak a proč
nedělám to potřebné.

41590

Důrazně tlačím
svou noc nevědomosti
vpřed k vymření.

41591

Oko Náklonnosti mého Pána
učiní mou mysl
jemnou a sladkou.

41592

Nevěřím v pozemský věk.
Věřím jen v Nebeské činy.

41593

Každá modlitba
může okamžitě přijmout
odpověď seshora
pod podmínkou, že modlitba
ztělesňuje
upřímnost, ochotu, dychtivost
a intenzitu.

41594

Můj Pane,
z Tvé nekonečné Štědrosti
jsi mě přijal za sluhu.
Má jediná modlitba je nyní tato:
Udělej to nastálo!

41595

Každý den mi Bůh dovolí,
abych Mu osobně donesl
svou květinu oddanosti srdce.

41596

Modlitby,
které nabízí má mysl,
nejsou modlitby,
které cítím svým srdcem.

41597

Jsem pyšný,
že miluji Boha každý den.

41598

Bůh je pyšný,
když mi dává schopnost
milovat Jej, sloužit Mu
a naplnit Jej
Jeho vlastním Způsobem.

41599

Nežiji ve své tvořivosti.
Žiji ve své odevzdanosti
Vůli mého Pána.

41600

Božská radost
nikdy nenavštíví
neaspirující srdce.

41631

Miluji ty přátele,
kteří si mě váží,
když mám pravdu,
a radí mi,
když pravdu nemám.

41847

Používej
svou dobrou vůli
v každém okamžiku –
nešetři jí!