Výbuchy utrpení hledajících

Návrat na obsah

1 Můj Pane, mám na Tebe tak mnoho stížností...

Můj Pane,
mám na Tebe tak mnoho stížností.
Jsi dost laskavý,
jsi dost statečný
poslechnout si mé stížnosti?

„Mé dítě,
nejsem ani laskavý ani statečný,
ale jsem moudrý.“
Můj Pane,
jak to myslíš?

„Povím ti později, co tím myslím.
Prozatím mi dovol,
abych si poslechnul všechny tvé stížnosti
na Mě.“

2. Můj Pane, ...

Můj Pane,
proč jsi mi dal
mysl plnou temnoty?

3. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
proč dovoluješ nešťastným vzpomínkám
na mou minulost,
aby mě napadaly a mučily
tak nemilosrdně?

4. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
nevidíš,
že mé dny a noci
se skládají z nesnesitelných souženích?

5. Můj Pane, ...

Můj Pane,
tento Tvůj svět mě nechce.
Dokonce mě ani nepotřebuje.
Přesto není jediného dne,
kdy bys mě nežádal,
abych miloval a sloužil tomuto světu.
Můj Pane, řekni mi,
proč tohle děláš?

6. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
po léta jsem Ti říkal,
že tenhle svět je lůžkem z trní.
Ale Ty mi dál říkáš,
že tenhle svět je lůžkem z růží.
Já jsem tím, kdo trpí!
Pro mě nejsi nic než Kazatel!

7. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
myslíš si, že Tvé Uši
jsou příliš drahocenné na to, aby naslouchaly
modlitbám mého nevinného srdce?

8. Můj Pane, ...

Můj Pane,
co od Tebe mohu očekávat,
pokud nechceš plně cítit
muka mého srdce?

9. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
proč musím zbytečně a hloupě
přesvědčovat svou mysl,
že bez Tebe
bude můj život přinucen
slabě dohořívat?

10. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
protože se k Tobě modlím celou noc,
abych Tě potěšil,
spánek se mnou není spokojen
a žárlí na Tebe.
Spánek mě nadobro opustil.
Ty jsi mě nadobro opustil.
Běda, kde stojím?
Sám, bezmocný, bezcenný a zbytečný!

11. Můj Pane, ...

Můj Pane,
běda, má mysl mě naučila
pouze dvě mantry:
„Co mám dělat?
Kam mám jít?“
Jsem si jistý, že Ty jsi naučil
mou mysl
tyto dvě mantry!

12. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
nemáš nic jiného na práci,
než mě vystavovat bolesti
z Tvé Nepřítomnosti.

13. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
jsi slepý,
že Ti musím dát zrak, abys viděl,
že stojím před Tebou
v proudících slzách.

14. Můj Pane, ...

Můj Pane,
zpívám Tvou Píseň Vítězství,
co mi hlas stačí.
Jasně vidím,
že jsi nechal
Své Uši zcela zavřené.

15. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
byla doba,
kdy jsem si myslel,
že Ty náležíš mně
a já náležím Tobě.
Nyní jsem přesvědčen,
že Ty a já
jsme dva naprostí cizinci,
a patříme dvěma úplně
odlišným světům.

16. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
každý den časně ráno
mně posíláš někoho, aby mi dělal kázání.
Jak to, že Ti ten člověk neřekne,
že mé aspirující údy
jsou zcela otřeseny
a že nemám pro Tebe
ani špetku lásky?

17. Můj Pane, ...

Můj Pane,
nevidíš,
že můj život je odsouzen
k pozorování a čekání?

18. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
zdá se,
že Tvé vnitřní letadlo
a Tvé vnější auto
nikdy nezačnou fungovat.

19. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
někdy propuknu v bouřlivý smích,
když Tě nazvu
„Můj Pán nepodmíněného Soucitu.“

20. Můj Pane, ...

Můj Pane,
dohnal jsi mne k šílenství
touhou vidět Tě.
Plním svou povinnost neobyčejně dobře.
Věříš však ve splnění Své Povinnosti?
Jak to, že ani na prchavou vteřinu
nepřijdeš a nestaneš přede mnou?
Jak dlouho se budeš těšit
ze svého Života hladomoru Soucitu?

21. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
viděl jsem svět.
Viděl jsem také jeho způsoby —
podvod od začátku
do konce.

22. Můj Milovaný Pane Nejvyšší, ...

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
proč musíš schovávat
Své Osvícení
před tímto světem?

23. Můj Pane, ...

Můj Pane,
pláču pro Tvůj Soucit.
Tobě dělá radost pozorovat,
jak Tvůj Soucit chrápe.

24. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
já volám po Tvé Ochraně.
Ty mi dokazuješ,
že Slovník Tvého Srdce
neobsahuje slovo
'ochrana'.

25. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
volám k Tobě,
abys zachránil mou pověst.
Ty, jako obvykle,
odmítáš slyšet.

26. Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
mé modlitby a meditace
se v Tobě tak zklamaly,
že mi říkají,
jak jsou zcela ztraceny.

27. Můj Pane, ...

Můj Pane,
každý den posílám své čisté srdce
hledat Tebe.
S takovou dychtivostí
mé srdce běhá sem a tam,
aby Tě zahlédlo
a padlo před Tebou na tvář
s pokornou prosbou.
Běda,
každý den se ke mně vrací zpátky
s naprosto neplodnými bolestmi neúspěchu.

28. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
chtěl jsem být otrokem
Tvého Srdce.
Asi to byla troufalost
z mé strany.
Rozmyslel jsem si to.

Chtěl jsem být otrokem
Tvého Oka.
Asi to byla také troufalost
z mé strany.

Chtěl jsem být otrokem
Tvých Nohou.
Běda, nepřítomnost Tvé odezvy
mi jasně ukázala,
že to nebyla nic než nestoudnost
z mé strany.

Nyní chci být otrokem
prachu u Tvých Nohou.
Dokonce ani prach u Tvých Nohou
se nezajímá o bolesti
mého srdce.

Můj život tančí
uvnitř místnosti pokoření mé pýchy.

29. Můj Pane, ...

Můj Pane,
je-li tak obtížné zachránit můj život
mým vlastním způsobem,
alespoň raději mě a můj život zachraň
Tvým vlastním Způsobem,
než abys mě nezachránil vůbec!

30. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
právě proto, že Tě nazývám svým vlastním,
nikdo nechce, abych byl jeho vlastním.
Ne!
Dokonce ani má mysl není ochotná
přijmout mě za svého vlastního.
Všichni mě opustili.

31. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
oheň mé nekončící touhy po Tobě
učinil pouze jednu věc:
místo aby osvítil mé srdce,
spálil mé srdce na popel!
Běda,
kdo jen kdy může být větším hlupákem,
než jsem já?

32. Můj Pane, ...

Můj Pane,
moje mysl má neustále zlost,
protože Tebou hloupě
trávím všechen svůj čas.
Mohl jsem svůj čas,
podle mé mysli,
strávit moudřeji a plodněji.

33. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
myslel jsem si, že mi dáváš cestu
sladké, osvěcující
a naplňující oddanosti.
Ale nyní vidím,
že cesta, kterou jsi mi dal,
je cestou nezrozeného
a nehynoucího zmaření.

34. Mé dítě, nejsi unaveno...

„Mé dítě,
nejsi unaveno
svými maratónskými stížnostmi?“

Můj Pane, proč?
Proč bych měl být?
Jestliže Ty se můžeš těšit
ze Svého nekonečného Míru a Blaženosti
zcela Sám,
zatímco mě,
mé srdce
a dokonce i můj dech mučíš,
proč bych měl zůstat zticha?

Ale jsi-li, můj Pane,
unaven,
pak Ti mohu ukázat
můj neprošený soucit.
A zítra,
během našeho společného volného času,
mohu řídit svůj vlak stížností
a svézt Tě
dále než nejdále!