Část I — Přednáška

Modlitba a meditace

Drazí hledající, přeji si velmi krátce promluvit o modlitbě a meditaci.

Modlím se. Proč se modlím? Modlím se, protože potřebuji Boha. Medituji. Proč medituji? Medituji, protože Bůh potřebuje mě.

Když se modlím, myslím si, že Bůh je nade mnou, nad mou hlavou. Když medituji, cítím, že Bůh je hluboko ve mně, uvnitř mého srdce.

Jsou dva typy modliteb: správná modlitba a špatná modlitba. Podobně jsou dva typy meditace: správná meditace a špatná meditace. Správná modlitba říká: „Jsem bezmocný, jsem nevinný, jsem slabý. Potřebuji Tě, ó Pane Nejvyšší, abys mne posílil, abys mne očistil, abys mne zdokonalil, potřebuji Tě, abys mne učinil nesmrtelným, ó Pane Nejvyšší.“

Špatná modlitba říká: „Ačkoliv Tě potřebuji, ó Pane Nejvyšší, mám nějakou vlastní sílu, mám trochu svých vlastních schopností. Potřebuji Tě, protože když budu mít Tvou Sílu a Tvé Schopnosti, tak přijde čas, kdy budu moci panovat nad světem a ovládat svět. Celý svět bude ležet u mých nohou a já budu jednat v souladu se svou sladkou vůlí. Avšak k tomu potřebuji sílu v neomezené míře. Mám trochu síly, ale já potřebuji nekonečně více. Proto Tě vzývám, ó Pane Nejvyšší.“ Toto je špatná modlitba. Je to modlitba pro uspokojení vitálna v nás, toho vitálna, které chce ovládat celý svět.

Správná meditace říká: „Ze své nekonečné štědrosti sis vybral mne, abych byl Tvým nástrojem. Mohl sis vybrat někoho jiného, aby hrál tuto roli, ale Ty jsi tuto zlatou příležitost propůjčil mně. Nabízím Ti svou stálou vděčnost, své vděčné srdce za to, že sis vybral mne, abych se stal Tvým nástrojem a způsobem Tobě vlastním projevoval Tebe zde na zemi.“

Špatná meditace říká: „Pane Nejvyšší, tento náš svět je plný nevědomosti. Všichni plaveme v moři nevědomosti, libujeme si v potěšeních nevědomosti. Potřebuješ mě, protože v tomto našem světě je projevení Boha obzvlášť obtížné. Tvoje projevení, Tvoje úplné projevení je vzdáleným pláčem. Proto zde na zemi potřebuješ ode mě značnou podporu. Potřebuješ nevědomou lidskou bytost, jako jsem já, abych bojoval proti nevědomosti v tomto cizím světě, do kterého jsi vstoupil. Potřebuješ mou pomoc pro Tvé vlastní Projevení, a tak já chci být Tvým nástrojem.“

Modlitba je květina. Když vidíme květinu, jsme inspirováni. Inspirace nás nutí běžet nejrychleji, šplhat nejvýše, potápět se do nejhlubší hloubky. Meditace je strom. Strom aspiruje. Snaží se dosáhnout nejvyšší výšku, nejvyšší úroveň vědomí. Když vidíme květinu, svítá v nás inspirace. Když sedíme u paty stromu, vychází do popředí naše touha dosáhnout to Nejvyšší, absolutní transcendentální Vědomí.

Modlitba je čistota. Očišťuje naši mysl. Mysl je vždy přístupná pochybnostem, strachu, obavám a úzkostem. Je vždy napadána špatnými myšlenkami, špatnými pohnutkami. Když se modlíme, nastává očista naší mysli. Čistota zvětšuje naši schopnost vnímat Boha. Ve skutečnosti čistota není nic jiného než schopnost vnímat Boha. Pokaždé, když se modlíme, naše vnitřní nádoba se stává velkou, větší, největší. A v té chvíli může vstoupit do naší nádoby čistota, krása, světlo a blaženost a hrát si společně v nejvnitřnějších zákoutích našeho srdce.

Meditace je proud světla. Osvěcuje naše srdce. Když máme osvícené srdce, zmizí nejistota, zmizí pocit chtění. V té chvíli zpíváme píseň neoddělitelné jednoty, naší neoddělitelné jednoty s vesmírným Vědomím, s transcendentálním Vědomím. Když je naše srdce osvícené, konečné v nás vstoupí do Nekonečna a stane se Nekonečností samou. Miliony let staré spoutání nás opouští a vítá nás svoboda nekonečné Pravdy a Světla.

Modlitba je následována meditací, není jiná cesta. Prvně se musíme modlit a pak meditujeme.

Asato ma sad gamaya
tamaso ma jyotir gamaya
mrityor ma amritam gamaya.

Veď mne z neskutečného do Skutečnosti.
Veď mne ze tmy ke Světlu.
Veď mne od smrti k Nesmrtelnosti.

Toto je modlitba, kterou jsme se naučili od védských zřeců z pradávné minulosti. Tato nesmrtelná modlitba nemá na obloze indického vědění sobě rovnou.

Zde na západě nás Spasitel naučil nejvyšší modlitbu: „Staň se Vůle Tvá.“ A opět, ten stejný Spasitel nás naučil nejvyšší meditaci: „Já a můj Otec jsme jedním.“

Tat twam asi: „Ty jsi To.“ Ty jsi To, všepřesahující Za, Pán Nejvyšší. To je nejvyšší výška modlitby.

Brahmosmi: Já jsem Brahman, já jsem všeprostupující Brahman, Absolutní Nejvyšší. Toto je nejvyšší výška a nejhlubší hloubka meditace.

Modlitba mi říká: „Ó hledající, považuj Nejvyššího Milovaného za svého vlastního a říkej: „Ó Milovaný Nejvyšší, Ty jsi můj. Považuji Tě za vlastního, opravdu vlastního. Věnuj mi Tvoje božské kvality v neomezené míře, tak abych mohl být Tvým dokonalým nástrojem tady na zemi. Máš nekonečný Mír, Světlo a Požehnání. Dej mi nekonečný Mír, Světlo a Požehnání, tak abych mohl být Tvým nejdokonalejším nástrojem.

Meditace mi říká: „Ó hledající, pověz Bohu: „Já jsem Tvůj.“ Pověz Absolutnímu Nejvyššímu: „Jsem pod Tvým velením. Použij mě svým vlastním Způsobem. V každém okamžiku můžeš projevovat Sebe ve mně a skrze mě. V každém okamžiku, po celou věčnost mne můžeš používat dle své sladké Vůle. Naplnit Tebe Tvým vlastním Způsobem znamená dosáhnout nesmrtelného života. Naplň Sebe skrze mne zde na zemi i tam v Nebi.“

Každý hledající začíná svou denní pouť s oduševnělou modlitbou a oduševnělá meditace zakončuje jeho denní putování.

Univerzita Massachusetts 29. září 1975