Část I: Astrologie a proroctví

Co si myslíte o astrologii? Je na astrologických předpovědích nějaká pravda?

Sri Chinmoy: Astrologie je věda. Duchovní hledající ji dokonce nazývají vnitřní, duchovní vědou.

Astrologie je písní hvězd. O čem bylo rozhodnuto a co již vstoupilo do světa projevení, je zaznamenáno ve hvězdách. Když se astrologie zabývá minulostí, tím, co již bylo zaznamenáno, je téměř vždy správná. Astrologie nás však také nechá spatřit možnosti a budoucnost se snaží poznat na podkladě minulosti. Zkušení astrologové jsou adepty pro vstup do pravdy této sféry. Ve většině případů, pokud pracovali pečlivě a vědecky, jsou astrologové pro obyčejné lidi, kteří nevěří v Boha nebo v sebe samé, naprosto správní.

Pokud však lidé věří sami sobě, s touto vírou mohou astrologii přesáhnout. Proto říkáme, že víra všechno mění pevnou vůlí. Máme-li pevnou vůli, může být osud změněn. Pravda, všechny naše minulé skutky jsou zaznamenány ve hvězdách. Chceme-li však osud vymazat, je to jako vymazání něčeho na magnetofonu. Něco řeknu a je to zaznamenáno, ale pokud to chci smazat, mohu.

Astrologie je na 100% správná, když je člověk zcela ve fyzickém světě a žije obyčejným lidským životem. Když vstoupí do duchovního života, potom je správnost 60 nebo 70%. Pokud je aspirující vědomě nebo nevědomě ve styku se svou vnitřní bytostí a pokud je jeho vnitřní bytost trvale ve styku se Zdrojem, může se vyhnout mnoha a mnoha špatným věcem. A konečně, když je ve společenství s Bohem, potom pro něj astrologie nefunguje vůbec, protože všechno v jeho životě přijde přímo od Boha. Opravdová jednota s Bohem je daleko za astrologií. Pokud naší intenzivní aspirací řekneme: „Bože, nechci to“, a jsme-li jedním s Bohem, potom Bůh řekne: „Dobře, neber si to.“ To samozřejmě neplatí pro začátečníky v duchovním životě. Jen ti, kteří mají bezprostřední vnitřní spojení s Nejvyšší Bytostí, mohou jít zcela za vliv hvězd. Člověk však nezůstane začátečníkem nastálo. Časem se stane v duchovním životě pokročilejším a více a více imunním vůči silám své minulosti.

Astrologická předpověď může být ještě přesažena dokonce i tehdy, když člověk není hledajícím. Na hlubší úrovni vždy existuje vyšší síla, zvaná Boží Milost. Boží Milost může změnit osud kohokoliv.

Tato Milost je všemocná; změní okultní možnosti a přesáhne zákony astrologie, které jsou Božími kosmickými Zákony. Někdy je astrologova předpověď skutečně pravdivá, ale nestane se tak díky Boží Milosti. Proto je astrologie, pokud se zabývá budoucností, správná jen na 35 — 40%. Když víme, že existuje něco dalece nadřazenějšího astrologickému zákonu, měli bychom tomu věřit. A tak žádám své žáky, aby nevěřili horoskopům a hádání z ruky. Musí věřit své aspiraci. Pokud zcela věříte své aspiraci a v Boží Milost, potom vaše spása přijde. Nemusíte se starat o svoji budoucnost.

V Indii je několik systémů horoskopů. Nejvýznamnější je Bhrigu systém. Byl zaveden před tisíci lety a nyní je tam svazek po svazku vše zaznamenáno. Vy jen dáte svoji mapku (radix — postavení astrologických prvků v okamžiku a místě narození — pozn. překladatele) brahmínovi, astrologovi, který se zabývá tímto systémem a on před vámi nalistuje strany a poví vám všechno o vašem životě. Velmi často je to pravdivé. Dějiny vašeho života tam byly zapsány. Pokud byla mapka náležitě nakreslena, potom nemusí dělat ani horoskop. Je tam již zapsán.

Můj nejstarší bratr, který byl astrologem, zašel za astrologem, který byl obeznámen s tímto systémem a který měl všechny staré, posvátné knihy, kde je všechno napsáno. Když tomuto astrologovi ukázal moji mapku, astrolog řekl, že po dvanácti letech mého věku nebude můj horoskop vůbec fungovat. Měl naprosto pravdu, protože jsem ve věku 13 let realizoval Boha a stal se vůči astrologickým zákonům imunním.

Ještě jednu příhodu chci povědět o Bhrigu systému. Můj strýc zašel k astrologovi, aby měl svůj horoskop podle tohoto systému. On a jeho manželka neměli žádné děti. V horoskopu bylo zmíněno, že tato dvojice nebude mít nikdy děti, protože můj strýc, který byl v předešlé inkarnaci lovcem, zabil srnu, která byla březí. Přitom, co srna vydechla naposled, se její duše pomodlila k Bohu: „Ó Bože, zabil ve mně mé dítě. Prosím, neposkytni mu v jeho příští inkarnaci žádné dítě.“ Bůh modlitbu srny vyslyšel a můj kmotr neměl v této inkarnaci žádné děti. Po své realizaci jsem se koncentroval, abych poznal, zda byl příběh o mém kmotru pravdivý nebo ne, a shledal jsem, že byl naprosto pravdivý.

To však neznamená, že všechno, co astrologové řeknou, je pravdivé. Zdaleka ne. Jedna moje žákyně za mnou přišla s pláčem, že kdosi předpověděl, že její otec tento měsíc zemře. Řekl jsem: „Dobře, pokud má tvůj otec v úmyslu zemřít, zemře podle astrologovy předpovědi.“ Potom jsem se koncentroval a řekl jsem jí: „Neměj strach. Nic nemusím dělat. Nepřináším dolů Boží Milost. Dokonce se ani nemodlím za tvého otce k Bohu, protože předpověď byla nesprávná.“ Věřte mi, nemodlil jsem se k Nejvyššímu, aby anuloval astrologovu předpověď, ale její otec je stále zdravý a silný. Matka další žákyně předpokládala, že zemře, podle předpovědi astrologa, 17. nebo 18. prosince. Moje žákyně hořce plakala. Ale řekl jsem jí, že také tato předpověď je nesprávná. Její matka je stále naživu.

V Indii známe mnoho případů, kdy astrologie selhala, zvláště v situacích týkajících se duchovního ášramu. Astrolog může říci, že když bude dítěti 14 nebo 15 let, jeho rodiče zemřou. Jestliže však předtím, než dítě do tohoto věku doroste, rodiče přijmou duchovní život, mohou žít o mnoho let déle. Mnoho Guruů změnilo osud svých žáků. V Indii je o tom mnoho příběhů. Astrolog například jednou někomu řekl, že zemře v určitý den a danou hodinu. Jedna duchovní postava však tomuto muži řekla, aby přišel k němu. Když dotyčný přišel, učitel jej položil na zem, přikryl jej hlínou, potom usedl a meditoval. Když daná hodina uplynula, Guru odházel hlínu přikrývající jeho nového žáka a řekl: „Teď se jdi ukázat astrologovi, že jsi stále ještě na Zemi.“ Existuje mnoho a mnoho takových autentických příběhů.

V našich životech jsou krize. Někdy, když jsme mladí, jsou naše životy v nebezpečí. Pokud je to však Boží Milost, nebo pokud se někdo takový jako jeden z našich rodičů nebo příbuzných vědomě nebo nevědomě za nás modlí, potom se nebezpečí můžeme vyhnout.

Mnohokrát v horoskopech vidíme zapsanou smrt osoby. Astrolog se zmíní o tom, že bude nebezpečí a osoba zemře. Mnozí z těchto lidí jsou však stále naživu. Mimoto máme na našich dlaních čáry, které nám ukazují, kolik let budeme žít na Zemi. V některých případech vám kdokoliv, kdo umí hádat z ruky, poví, že životní čára dané osoby je jen na, řekněme 32 nebo 33 let, ale dotyčný může mít nyní 72 nebo 75 let. Dokonce i mezi mými žáky jsou dvě nebo tři ženy, jejichž životní čáry jsou zcela zlomeny, a kdyby jejich dlaně četl hadač z ruky, uviděl by jen dvě půlky a žasl by, že jsou stále ještě na Zemi. Jak se to stalo? Zasloužila se o to nějaká vyšší síla. Neexistuje nic, co by nemohlo být změněno nekonečnou Milostí Nejvyššího.