Kosmičtí bohové

Kosmičtí bohové a bohyně jsou ušlechtilými bytostmi. Nevstupují do těla a neprocházejí stejným pozemským procesem jako lidské bytosti. Na počátku stvoření se kosmičtí bohové a bohyně zapojili do Boží kosmické Hry odlišným způsobem. Získali od Boha hojnost Moci, Světla, Míru a Blaženosti. Svoji vlastní božskost získali zvláštním způsobem. Tato božskost je složena jen z vnitřního Osvícení, vnitřní Moci, vnitřního Světla a Blaženosti.

Kosmičtí bohové a bohyně se o osvobození nezajímají. Protože nevstoupili do světa, nejsou spoutáni takovým způsobem, jako lidské bytosti. Ten, kdo je spoután, musí volat po osvobození; ale ten, kdo spoután není, nemusí cítit potřebu volat po osvobození.

Jen vzácně byli kosmičtí bohové a bohyně, kteří chtěli osvobození. Pokud však chtějí získat od pozemského vědomí osvobození, pokud chtějí realizovat a projevit Nejvyšší, potom musejí přijít do světa jako lidské bytosti. Duše vstoupí do lidského stavu a procesem vývoje se stane plně osvobozenou a plně realizovanou. Neexistuje nic významnějšího než seberealizace. Nyní jsme polapeni nevědomostí, libujeme si v potěšeních nevědomosti. Ale zasvitne den, kdy překonáme moře nevědomosti a smrti a tehdy budeme od nevědomosti oproštěni. Ve chvíli, kdy jsme oproštěni od nevědomosti, jsme osvobozeni navždy. Pokud a dokud kosmičtí bohové nevstoupí do lidské formy a neprojdou procesem vývoje, nemohou mít seberealizaci nebo osvobození jako máme my, lidské bytosti. Proto říkáme, že člověk je kosmickým bohům nadřazen, protože člověk seberealizaci získá, kdežto kosmičtí bohové se o osvobození nebo seberealizaci nezajímají.

Kosmičtí bohové jsou spokojeni se svojí vlastní mocí, vlastním světlem a blažeností. Pro ně je proces vývoje již ukončen. Mají svoji vlastní práci a nechtějí jít ani o krok výše nebo níže. Chtějí být v pozici, aby mohli lidstvu nabízet službu nebo udělovat milost, kdykoliv chtějí. Žijí a konají ve vitálním světě, ve vyšším vitálním světě. Chtějí shůry pomáhat hledajícím svým mírem, světlem a blažeností. Takto shůry sesílají Boží Požehnání; dotknout pozemské úrovně se však nechtějí. Chtějí jen shora vidět, co se děje.

Protože kosmičtí bohové a bohyně nevstupují na pozemskou úroveň, nemohou vědět nic konkrétního o našem vnitřním nebo vnějším světě. Vidí naši existenci prostřednictvím svého třetího oka. Jedná-li se však o to, aby porozuměli naší stravě nebo našim materiálním potřebám, potom se o tento druh bezprostředního pocitu jednoty s námi zajímat nechtějí a nezajímají. Kosmičtí bohové nám prokazují zájem nebo soucit, nebo se nad námi někdy slitují.

Avšak duchovní Mistr sám prochází všemi druhy utrpení, a tak nemůže považovat své bližní za předmět lítosti. Je s nimi zcela ztotožněn. Ten, kdo vstoupil do světa a odehrál celou hru, bude přirozeně schopen jednat mnohem účinněji než kosmičtí bohové. Přišel poznat každý kámen, každý kout, každý úder srdce. Světské zkušenosti nám dají radost nebo zklamání, všechny druhy pozitivních i negativních zážitků. Proto ti, kteří vyšplhali na strom realizace, mohou lidstvu pomoci více než ti, kteří zůstávají jen v nebi a nabízejí nám odtud svůj déšť soucitu. Když duchovní Mistr strávil několik inkarnací na zemi, a když se dobře seznámil s tím, co na této pozemské aréně viděl, může potom pracovat a nabízet svoji službu stejně dobře i ze sfér ležících mimo tento svět.

Božskost kosmických bohů je jedna věc a božskost, kterou nakonec dosáhneme my, je věcí druhou. Naše přeměněná a osvobozená existence bude zcela odlišná. Když si lidská bytost plně uvědomila sama sebe a vědomě se přeměnila, když je její vědomí pozvednuto na božskou úroveň a je zaplavené Mírem, Světlem a Blažeností, tehdy snáší do srdce pozemské úrovně nejvyšší Pravdu. Stává se přímým, vědomým kanálem Boha k naplnění Božského na zemi. Jeho upřímným přáním je přeměnit vědomí celé země. Stává se jedním s lidstvem a cítí, že dokud není pozemské vědomí plně přeměněno, jeho role nekončí. Na druhé straně tisíce kosmických bohů a bohyň jsou schopni podělit se jen s poměrně malým počtem lidských bytostí. Na rozdíl od kosmických bohů bude realizovaný Mistr působit na pozemské vědomí a bude se snažit jej tvarovat a zdokonalovat způsobem, jakým chce Bůh.