17.

Všichni se musíme nechat uchvátit harmonií.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007