5.

Harmonie nezná zmatek mysli.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007