Jak můžeme dosáhnout větší disciplíny?

Sri Chinmoy: Byla doba, asi před dvaceti, nebo dvaceti pěti lety, kdy po dobu několika měsíců někteří z mých žáků dělali všechno správně, všechno dobře, všechno pozitivně, od rána do večera. Proč? Protože byli disciplinovaní! Vstávali v šest hodin každé ráno, aby se modlili a meditovali a trávili své večery duchovními aktivitami. Tehdy jim šlo pouze o jejich vnitřní život. Říkali: „Nebudu se scházet s nebožskými osobami! Nebudu se vyžívat v radovánkách nevědomosti!“ Protože vedli disciplinovaný život, jejich láska, oddanost a odevzdání Bohu se staly velice silnými.

Ale po létech se stali nedbalými a bezstarostnými. Přestali si vážit disciplinovaného života a toho co jim mohl nabídnout. Jak běžel čas, vnější život se stal nekonečně důležitějším než jejich život vnitřní. Postupně se jejich láska, oddanost a odevzdanost zmenšily a opustily je. Nyní věří, že je láska, oddanost a odevzdanost pryč, a že jsou věcí minulosti. Ve většině případů se vzdali; cítí, že není možné tyto kvality znovu získat, nebo cítí, že jich nejsou hodni. Říkají, že buď na duchovním životě nic není, nebo že je příliš těžký.

Jak můžeš získat zpět své ztracené vnitřní bohatství? Když si vzpomeneš, kolik radosti a zadostiučinění ti dalo. Když si vedl disciplinovaný život, a tvoje láska, oddanost a odevzdání byly silné, cítil jsi nekonečně více radosti a uspokojení, než máš nyní. V té době v tobě cosi burácelo. Pociťoval jsi něco dětského. Celá tvoje existence byla jako květina. Ne že bys stál naproti květině, ale ty sám ses stal tou nejkrásnější květinou. V každém okamžiku jsi mířil nahoru, výše, nejvýše. Do tvé mysli, srdce a do tvého života pronikaly neustále dobré myšlenky.

Můžeš-li znovu ocenit co nejupřímněji radost, kterou si získal ze své disciplíny, získáš zpět onen způsob života. Jestliže oceňuješ chuť manga, které jsi snědl, uděláš všechno proto, abys toto uspokojení získal znovu. Půjdeš do jednoho a do druhého obchodu a budeš se ptát: „Máte mango, máte mango, máte mango?“ A bude-li tvoje volání upřímné, Bůh je nucen ti dát věc, pro kterou pláčeš. Když sis vážil svého disciplinovaného života, Bůh ti dal příležitost a nezbytnost jej dosáhnout. Jestliže si jej znovu budeš upřímně vážit, Bůh ti dá příležitost jej znovu nabýt, spolu s radostí, přesvědčením a jistotou, které ti nabízí.