Buddhovo poselství1

Byl jednou jeden velký král jménem Vindusar, který svému království moudře vládl. Když zemřel, nastoupil na trůn jeho nejstarší syn Ašóka. Ašókovi bratři byli všichni pohlední a silní, jen Ašóka ne. Jeho bratři si neustále dělali legraci z toho, jak vypadá.

Když se Ašóka stal králem, rozhodl se pomstít, a tak když trůn získal, jednoho po druhém své bratry zabil. Potom zabil všechny své příbuzné, kteří ho kritizovali. Zabil každého, kdo o něm špatně mluvil. Chtěl být také pánem velkého království, a tak dobyl místo zvané Kalinga. Přitom zničil mnoho buddhistických chrámů a postupně zabil mnoho buddhistů.

Jednoho dne, když byl ve své pevnosti, zaslechl žalostný pláč. To ho proklínali příbuzní tisíců lidí, které zabil. Naříkali a truchlili pro své drahé. Ašóka pocítil lítost. Znenadání zaslechl hlas zpívající: „Buddham šaranam gačchami: Hledám útočiště u Pána Buddhy.“ Znovu a znovu slyšel ten hlas opakující stejná slova. Byla velmi konejšivá. Pomyslel na Buddhův Soucit a pocítil, že v jeho životě nastává změna, ale nedovedl si ji vysvětlit.

Když vyšel ven na ulici, uviděl poblíž zpívat jednoho z nejvýznamnějších stoupenců Buddhy, Upaguptu. Ašóka k němu přistoupil a řekl: „Odpusť mi, ale slyšel jsem někoho zpívat a rád bych dostal zasvěcení. Chci být stoupencem Pána Buddhy.“

„To já jsem zpíval,“ řekl mu Upagupta. Král byl hluboce dojat. Upagupta ho zasvětil a král se stal jeho žákem. Potom se Ašóka uchýlil k Pánu Buddhovi, k Buddhovu Soucitu, k Buddhovu Světlu. Přestal se starat o své království i trůn. Nakonec se stal nábožným žebravým mnichem, který zasvětil svůj život Bohu. Nosil mnišské roucho a putoval z místa na místo po celém světě, opěvoval Buddhovu slávu a zakládal buddhistické chrámy. Pro chudé otevřel zdarma nemocnice a nezištně dával chudým a potřebným. Stal se ztělesněním soucitu. Dokonce i jeho vlastní dcera odešla na Srí Lanku, aby tam šířila Buddhovo Světlo. Kudykoli Ašóka procházel – dokonce i v horských jeskyních a na pilířích –, tam bylo vepsáno Buddhovo poselství: „Ahingša parama dharma: Nenásilí je největší ctnost.“

Buď laskavý a soucitný. Pamatuj na jediné: tak jako ty, každý na bitevním poli života zoufale bojuje proti noci nevědomosti.


  1. GIM 26. 9. ledna 1979

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Skvělá indická jídla: božsky lahodná a nanejvýš výživná, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 376th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Skvělá indická jídla: božsky lahodná a nanejvýš výživná, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »