35.

Zmatek mysli se nakonec odevzdá harmonii.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007