Můj Pane Nejvyšší, tentokrát ke mně musíš být...

„Můj Pane Nejvyšší, tentokrát ke mně musíš být
skutečně upřímný.
Ty víš, že mám stovky nepřátel.
Máš Ty nějakého nepřítele?“

„Můj synu, mám jen jednoho.“

„Jen jednoho nepřítele?
Můžu jej ihned zabít.
Jen mi pověz jméno Svého nepřítele.“

„Můj synu, Mým jediným nepřítelem je
tvůj strach, tvůj strach ze Mne.“

„Otče věčné Lásky, tak je to?
Hleď, zabil jsem Tvého nepřítele.
Nemám z Tebe žádný strach.
Jsem pro Tebe vší láskou.
Jsem k Tobě vší vděčností.“

„Můj synu, jsem na tebe opravdu hrdý.
Co se Mne týká, Já nebudu zabíjet tvé nepřátele,
Já je osvítím.
Osvítím i tebe.
Co chceš, je radost.
Tuto radost dostaneš jen tehdy,
budeš-li ty i tví nepřátelé
osvíceni zároveň.“