392 Uvědomování si skutečnosti...

Uvědomování si skutečnosti
není mír.
Ztělesnění skutečnosti
je mír.