Indie — její vědomí a světlo

Co je vnitřním poselstvím Indie celému světu? Duchovnost. Co je duchovnost? Je to přirozená cesta pravdy, která je úspěšně v kontaktu se světem Za zde na zemi.

Co je zcela význačným vlastnictvím Indie? Její duše. Žije v duši, žije z duše a žije pro duši.

Kde může svět najít skutečnou přirozenost Indie? Ve vždy probuzené oblasti Ducha.

Proč je historie Indie jedinečná? Kvůli nanejvýš udivující a neobvyklé návaznosti řady jejích duchovních hledajících a Mistrů.

Co učí indická duchovnost? Učí svět, jak porazit zlo nižší přirozenosti a překročit dobro vyšší přirozenosti.

Jaká je touha Matky Indie? Překonat jednou provždy lidský způsob, a to zásadní sebepřeměnou a vstupem do neustále dynamické cesty Boha.

Náboženství, jakkoliv mocné může být, není a nemůže být poselstvím Indie. Jejím poselstvím je Seberealizace.

Dokonalá pravda indického náboženství spočívá v jeho vnější a vnitřní realizaci Toho, který je, Toho, který se stává.

Ó světe, jak kráčíš k nejhlubším zákoutím svého srdce, ke svému údivu zjišťuješ, že Matka Indie je vším, jen ne tím, kdo se bojí Boha. Jaká potom tedy je? Miluje Boha, je Boha milující duší ve všesnící a všeprojevené Pravdě Boha.

Duše Indie cítí, že spokojenost s intelektuálním hloubáním znamená být uspokojena jen s polovinou jídla, které ve skutečnosti potřebuje ke svému zdraví. Je to Realizace, co dá člověku celou porci jídla. A pokud člověk hledá Realizaci, meditace a koncentrace jsou nanejvýš důležité.

Indická filozofie, ve svém nejposvátnějším smyslu, není nic jiného než praktické uskutečnění Pravdy.

Mezi Vizí védských zřeců a duší Indie a mezi duchovností Indie a konečným duchovním osvobozením světa není víc než spojnice.

Říká se, že Indie už dávno ztratila Mléčnou dráhu velikosti. Víme však, že má teď obrovskou naději, že se zamračená obloha nakonec vyjasní a odhalí znovu myriády světelných bodů.

Jaké byly hlavní příčiny pádu Indie? Zanedbávala vědomí těla a vyhýbala se materiálnímu životu. Zúžila svůj rozhled a uzavřela se do zastaralých rituálů minulosti. Přilnula k rozkládající se skořápce své starodávné kultury a zabíjela přitom svého živoucího, rostoucího ducha. A osud Indie byl zpečetěn už v den, kdy si začala takto počínat.

Indie se začala pozvedat v den, kdy se odvrátila od tohoto směru a přijala život ve všech jeho dynamických aspektech.

Indie plně povstane v den, kdy se stane soběstačná. Ví dobře, že svého cíle nemůže dosáhnout, pokud bude trvale závislá na cizí pomoci. Vlastní pomoc je nejlepší pomocí. Vlastní pomoc je skrytá pomoc Boha.

Indie má uvnitř sebe hlas, který je stejným všenaplňujícím Hlasem Boha. Tento Hlas prostě musí slyšet a poslouchat.

Co se ve skutečnosti myslí emancipací indické ženy? Znamená to, že už jí nesmí být bráněno ve vzdělání. Kromě posvátných učení minulých staletí musí mít volný přístup i ke světovým znalostem současné doby. Pravé vzdělání nám pomáhá žít v integrální dokonalosti, která je samotnou páteří naší existence na zemi. Indická žena musí dostat příležitost k rozvinutí a projevení této dokonalosti.

Emancipace indické ženy znamená také to, že nesmí být utlačována a ovládána mužem. Musí být svobodná, aby byla sama sebou, nezávislá ve svém vlastním právu, silná a jistá, pravý partner a společník muže, a ne jeho otrok a nevolník. Musí se znovu stát tím, čím byla ve védské Indii — respektovaným a rovnoprávným občanem, skvěle doplňujícím muže.

Dnešní Indie je postižená chudobou. Avšak zítřejší Indie bude bohatá. Bude mocnou vlnou naděje a víry. Samotné její myšlení bude rozhýbáno novou vizí. Možnosti na jejím obzoru budou nekonečné. Její obětování postaví pro lidstvo pevnější základ. Bude v sobě obsahovat nacionalismus a internacionalismus a stane se pravým symbolem duchovnosti v činu.

Indie se svou duchovní silou bude mít ohromný vliv na budoucí generace. To není představivost, ale působící vize.

Indie a jedině Indie je nervovým centrem aspirujícího světa.
Síla Indie není v jejích rukách, ale v jejím srdci. Co více, je v její vizi zřece.
Indie říká světu, že uskutečnění jednoty je jedinou silou, která může porazit svět.
Indie je hledajícím Absolutna. Summum bonum (nejvyšším dobrem) života je ideál realizace Boha. V jejím srdci je hořící láska k Bohu; v její mysli je služba neprobuzenému lidstvu.
Evropa, pohlcená touhami a pokušeními, pospíchala k Indii, aby získala její bájné bohatství. To je pravda. Ale stejně tak je pravda, že duše Evropy přišla k Indii s duchovním hledáním a tajným nutkáním objevit, jaká Indie skutečně je.
Indie má tři zbraně dobývající svět: Nenásilí, Mír a Moudrost, která říká, že se nachází ve Všem, tak jako je Vše v ní.
Volbou Indie je charakter. Ale musí cítit, že stejně tak potřebuje osobnost.
Strach Matky Indie není strachem z atomových bomb, ale strachem, že její děti zapomenou na své Já.
Je neuvěřitelné, že Indie v sobě dokonale usmířila dva největší protivníky: odříkání a požitkářství.
Dokonalost byla volbou Řeků. Umírněnost byla volbou Římanů. Univerzálnost je volbou Indů.
Indie je hlas, který se nikdy nechvěje. Její je pravda, která nemůže být umlčena hrozivou temnotou staletí. Její je srdce, které ustavičně zpívá o jednotě lidstva.
Indie je pokladnicí starodávné věčné moudrosti, která má univerzální působnost. Je také univerzální centrální bankou věčně rostoucí moudrosti a je předurčena, aby byla středem a dynamem přeměny světa.